O škole

Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957

Škola zajišťuje vzdělávací služby všem zdravotně postiženým dětem v povinném školním vzdělávání:

 • v rámci samostatné třídy či skupinové integrace ve třídách základní školy, popř. podle individuálního vzdělávacího plánu či osobního edukačního plánu pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení
 • v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky, který je stanoven zákonem (individuální vzdělávání)


Pro děti se zdravotním postižením postižením jsou v současné době určeny 3 třídy, ve kterých jsou žáci dvou a více postupných ročníků, kapacita školy je stanovena na 44 žáky. Pro žáky ZŠ speciální je kapacita 8 žáků.

Škola je situována v klidné zóně Bojkovic a sousedí s prostorami autocampingu, který má však hlavní činnost soustředěnu na období hlavních prázdnin, takže tato podnikatelská činnost není pro školu zátěží. K budově přináleží i malý pozemek , který je využíván jako školní cvičný pozemek pro pracovní činnosti. Před budovou je větší asfaltovým kobercem pokrytá plocha, kterou škola využívá ke sportovním a jiným aktivitám žáků. Část slouží jako parkoviště.

Budova školy v současné době vyhovuje potřebám hlavní vzdělávací činnosti. Na škole jsou 4 učebny a dále prostorná učebna pro výtvarné činnosti, ke které patří také prostor s keramickou pecí a grafickým lisem. V budově slouží menší tělocvična, která je v období nepříznivých klimatických podmínek hojně využívána. Kromě toho jsou v budově ještě cvičná kuchyně, dílna a také počítačová učebna a relaxační místnost. Budova školy má jen částečně bezbariérový přístup, pro tyto potřeby je upraveno i sociální zařízení.

Ve třídách je rozmístněn moderní nábytek a také didaktická technika je postupně obměňována podle finančních možností školy. V současné době je k dispozici 6 počítačů a 10 notebooků připojených k internetu a dvě multifunkční tabule s projektory.

Počet členů pedagogického sboru: 5. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali studium speciální pedagogiky a získali tak odbornou kvalifikaci pro výkon povolání v této oblasti, většina má praxi v tomto oboru minimálně 18 let. Každoročně je podporováno zvyšování jejich kvalifikace. S třídní učitelkou se ve výuce střídají všichni pedagogové. V současné době působí v I.a II. třídě i asistenti pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dle stanovených podpůrných opatření.

Smyslem výuky na naší škole je věnovat se v rámci základního vzdělávání těm žákům, kteří jsou na školu zařazeni podle vyhlášky 73/2005 Sb. o žácích se zdravotním postižením. Škola má v této oblasti dlouhodobou historii v místě působení . Založena byla v roce 1964. Teda více než 50 let činnosti. Nejen díky dlouholeté zkušenosti však dosahuje velmi dobrých výsledků. Žáci mají možnost podílet se na velkém množství mimoškolních aktivit. Mohou se účastnit různých soutěží místního, krajského, celorepublikového i mezinárodního významu. Dlouhodobě jsou tyto akce účelově komponovány ve výchovně vzdělávacím působení naší školy s finálním zaměřením na růst osobnosti žáka a jeho profesního zařazení.

Hlavním cílem školy je velmi dobrá spolupráce a komunikace s rodiči a v současnosti jsou vyhledávány nové možnosti prohloubení spolupráce s rodinou. Většina žáků žije přímo v Bojkovicích, další žáci dojíždějí z okolních obcí.

Za velmi důležitou považujeme také spolupráci s místními školami a zařízeními. Velmi úzká je spolupráce s Církevní střední školou pedagogickou a sociální v Bojkovicích, s mateřskou školou a Domem dětí a mládeže, Dětským domovem, s Muzeem Bojkovska i Knihovnou či Požární stanicí.. Velmi dobře spolupracujeme s Krajským úřadem ve Zlíně, s Městským úřadem v Bojkovicích, s Policií, Pedagogicko psychologickou poradnou v Uherském Brodě, se Speciálně pedagogickými centry, s odbornými lékaři a dalšími specialisty.

Veškeré akce školy jsou plánovány a organizovány na základě harmonogramu. Pravidelně je tato činnost vyhodnocována. Každoročně jsou koordinovány plány výchovného poradce, metodika prevence s ostatními pravidelnými akcemi školy:

 • České hnutí speciálních olympiád – sporty: atletika, plavání
 • Paralympiády – stolní tenis, plavání
 • Atletický čtyřboj speciálních škol
 • Krajské setkání zdravotně hendikepovaných - plavecké závody
 • Akademie speciálních škol okresu UH – kulturní (zpěv, tanec, dramatizace apod.)
 • Různé soutěže výtvarné – RADOST Kladno, Požární ochrana očima dětí, Týká se to také tebe, soutěže přes Dům dětí a mládeže Bojkovice i Uherský Brod aj.
 • Světluška
 • Klášteriáda (zábavné hry ke Dni dětí) – Církevní střední škola pedagogická a sociální, Bojkovice
 • Akce na klubu Maják Bojkovice (ZUŠ), DD Bojkovice, DDM Bojkovice, KD Bojkovice, zámek Nový Světlov Bojkovice, Muzeum Bojkovska, DK Uh. Brod aj.

Základní strategií je budování příjemného a důvěry plného klimatu školy.

Dlouhodobě vytváříme prostředí školy, které odráží snahy o vzájemnou spolupráci, respektování jiných, o budování kvalitních vztahů mezi učiteli a žáky. Díky dlouhodobé zkušenosti pedagogického sboru, vzájemné spolupráci mezi učiteli a profesionálního přístupu k výchovně vzdělávacímu procesu s přidanou hodnotou vlastní iniciativy je klima školy spíše rodinného typu. To daleko lépe umožňuje společně s žáky vyžadovat dodržování pravidel slušného chování, budovat dobrou pověst školy a předcházet tím také negativnímu chování žáků. Předpoklad uplatnění výchovných strategií je založen na plánované a vzájemně propojené činnosti preventisty sociálně patologických jevů, výchovného poradenství a koordinátora akcí školy.