Pro rodiče

Zaměřění školy

 1. Ve vzdělávání žáků je pro nás důležité zaměření na individualitu žáka, na jeho postupné nasměrování k budoucímu povolání rozvojem především manuálních dovedností a k získání základních vědomostí potřebných pro praktický život . Profesní orientace žáků je základním požadavkem na práci učitele
 2. Důraz bude kladen na budování sebevědomí žáka , na jeho individualitu a víru ve vlastní schopnosti a dovednosti . Na umění poradit si v různých životních situacích a to jak v pracovních , tak v sociálních vazbách soukromého života.
 3. K tomuto povede snaha učitelů k rozvoji vzájemné komunikace s žákem, podpora jeho rozvoje individuální schopnosti komunikace. Budovat u žáků věcnost argumentace a postupný rozvoj uvědomění si logické návaznosti jednotlivých částí komunikace k danému problému.
 4. V oblasti získávání vědomostí budovat systém informací , ale také dovedností , v základních oblastech jako je matematika , jazyk český s důrazem na čtení s porozuměním a vlastní dovednosti v oblasti vyprávění a stylistických dovedností. Budovat trvalé pracovní návyky v oblasti komunikace formou počítačové a komunikační techniky , seznamovat s novými technologiemi v dané oblasti.
 5. Budeme podporovat růst sebevědomí žáků vlastní tvořivou prací. Směřovat náplň vzdělávání ve výchovách v rámci jednotlivých vyučovacích hodin k radosti z dokončené práce s důrazem na individuální úspěch. Budeme zapojovat do výsledků práce rodičovskou i ostatní veřejnost prostřednictvím výstav z činnosti žáků v jednotlivých předmětech popř. i přímou účastí rodičovské veřejnosti na projektech školy.
 6. Při budování osobnosti žáka se zaměříme na získávání klíčových kompetencí v rámci všech vyučovacích předmětů vedoucích k tomuto cíli. Využívat získaných poznatků a dovedností k osvojování učiva v různých oblastech vzdělávání a tím podporovat u žáka vědomí důležitosti vzdělání a jeho propojení v různých oblastech života. Poukazovat promyšlenou formou na takový přístup ke vzdělání.
 7. Budeme využívat skupinového vyučování a projektů k poznání týmové práce a rozdělení specifických přístupů při práci v týmu. Chceme naučit žáky nést zodpovědnost za svůj pracovní výkon v rámci činností pracovního týmu. Napomáhat rozvoji vlastní seberealizace žáka s ohledem na jednotlivé členy týmu. Učit žáky k vybudování správného pracovního postupu a rozdělení úkolů.
 8. Podpoříme individuální nadání žáků v různých oblastech
 9. Využijeme nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a metodik potřebných a využitelných pro vzdělávání dětí se zdravotním postižením . Budeme naplňovat didaktické zásady a tvořit školu , která bude laskavou dílnou lidskosti a porozumění mezi učiteli, žáky a rodinou. Chceme využívat hry a dramatiky k rozvoji poznání
 10. Chceme budovat vědomí správného občana vytvářením příležitostí a situací, které budou zahrnovat podněty ke správnému chování, k sounáležitosti lidí různé barvy pleti, sociokulturní skupiny.Současně povedeme žáky k pochopení tvorby vztahů mezigeneračních. Povedeme žáky ke schopnosti vyhodnocovat své osobní přístupy k jednotlivcům i skupinám vrstevníků.
 11. Rozšířením hodin výtvarné výchovy sledujeme rozvoj tvůrčí aktivity žáků s možností využití terapeutických kvalit tohoto předmětu.